Home » کتاب زلزله: پس از آن‌که زمین می‌لرزد: بازگشت کشسان بر روی سیاره‌ای مسکونی by Susan Elizabeth Hough
کتاب زلزله: پس از آن‌که زمین می‌لرزد: بازگشت کشسان بر روی سیاره‌ای مسکونی Susan Elizabeth Hough

کتاب زلزله: پس از آن‌که زمین می‌لرزد: بازگشت کشسان بر روی سیاره‌ای مسکونی

Susan Elizabeth Hough

Published 1392
ISBN :
Paperback
384 pages
Enter the sum

 About the Book 

نویسندگان این کتاب، دو تن از دانشمندان معاصر در علم زلزلهشناسی امریکا هستند. ایشان در این کتاب با نگاهی ترویجی و تاریخی، به موضوع زلزله پرداختهاند. و با بیانی جذاب و ساده اما علمی، تحول علم زلزلهشناسی و رویدادهای تاریخی ناشی از آنرا در نواحی مختلفMoreنویسندگان این کتاب، دو تن از دانشمندان معاصر در علم زلزله‌شناسی امریکا هستند. ایشان در این کتاب با نگاهی ترویجی و تاریخی، به موضوع زلزله پرداخته‌اند. و با بیانی جذاب و ساده اما علمی، تحول علم زلزله‌شناسی و رویدادهای تاریخی ناشی از آن‌را در نواحی مختلف جهان متمدن بررسی کرده‌‌اند.مترجمان فارسی این کتاب نیز بخشی را با موضوع لرزه‌خیزی و مشخصات آخرین زمین‌لرزه‌های مهم ایران تا فروردین 1392خورشیدی، به متن اصلی افزوده‌اند.-از متن پشت جلد-