Home » แด่รัก...ด้วยดวงใจ by ยาใจ
แด่รัก...ด้วยดวงใจ ยาใจ

แด่รัก...ด้วยดวงใจ

ยาใจ

Published
ISBN :
272 pages
Enter the sum

 About the Book 

เรืองราววุนๆ ของนักศึกษาแพทยสาวสวยจอมปวน เพชรนำหนึง บริรักษสกุล ผูกาวมาเปนนองใหมในรัวโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแหงนี อุปสรรคนานาเขามาทดสอบความแขงแกรงของหญิงสาวรางบางระหวางการตามหาความฝันและคนสำคัญทีหายไปจากชีวิตหลังอุบัติเหตุเมือ 5 ปีกอนอุบัติเหตุในครังนัMoreเรื่องราววุ่นๆ ของนักศึกษาแพทย์สาวสวยจอมป่วน เพชรน้ำหนึ่ง บริรักษ์สกุล ผู้ก้าวมาเป็นน้องใหม่ในรั้วโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งนี้ อุปสรรคนานาเข้ามาทดสอบความแข็งแกร่งของหญิงสาวร่างบางระหว่างการตามหาความฝันและคนสำคัญที่หายไปจากชีวิตหลังอุบัติเหตุเมื่อ 5 ปีก่อนอุบัติเหตุในครั้งนั้นเปลี่ยนชีวิตของเด็กสาวธรรมดาๆ คนหนึ่งโดยสิ้นเชิง เมื่อหมอหนุ่มที่ช่วยเธอให้รอดตายปาฏิหาริย์ กลายเป็นคนที่เธอทุ่มเทชีวิตที่เหลือเพื่อตามหาเขา จนตัดสินใจเลือกทางเดินสายนี้เส้นทางอันยากลำบากสู่การเป็นหมอที่ทุ่มเทชีวิตจิตใจให้คนไข้ ทอดยาวคู่ขนานกับเส้นทางของความรักอลวนในรั้วโรงพยาบาล เส้นทางสองสายนี้จะบรรจบกันหรือไม่...ความรักอันบริสุทธิ์เท่านั้นคือคำตอบของคำถามทั้งปวง