Home » ลิขิตหัวใจ... ด้วยไพ่รัก by มะวัน รันดา
ลิขิตหัวใจ... ด้วยไพ่รัก มะวัน รันดา

ลิขิตหัวใจ... ด้วยไพ่รัก

มะวัน รันดา

Published
ISBN :
Paperback
320 pages
Enter the sum

 About the Book 

กลุมเพือนรักสาวสวยทีมีกันอยูหาใบเถา ทัง หวาน ขม เปรียว เฮียว ลุย ความผูกพันระหวางพวกเธอแสนจะเหนียวแนน ทังทีนิสัยและรูปรางหนาตาหางกันคนละโยชน และเมือหาสาวมีอันตองเขาไปของเกียวกับศาสตรแหงการทำนายโชคชะตาอันเรนลับของไพยิปซี เรืองรักแสนหวานMoreกลุ่มเพื่อนรักสาวสวยที่มีกันอยู่ห้าใบเถา ทั้ง หวาน ขม เปรี้ยว เฮี้ยว ลุย ความผูกพันระหว่างพวกเธอแสนจะเหนียวแน่น ทั้งที่นิสัยและรูปร่างหน้าตาห่างกันคนละโยชน์ และเมื่อห้าสาวมีอันต้องเข้าไปข้องเกี่ยวกับศาสตร์แห่งการทำนายโชคชะตาอันเร้นลับของไพ่ยิปซี เรื่องรักแสนหวาน สนุกสนานทั้งห้าสไตล์จึงได้เกิดขึ้น